آزمون ورود به حرفه مهندسان در کردستان با حضور بیش از سه هزار داوطلب برگزار شد


سنندج- ایرنا- رییس دانشگاه کردستان گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان همزمان با سراسر کشور با حضور سه هزار و ۸۳۵ داوطلب در استان برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85115520/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1