آزمون استخدامی برای نیروهای پرورشی و خدماتی برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- وزیر آموزش و پرورش گفت: آزمون استخدامی برای نیروهای پرورشی و خدماتی برگزار خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181574/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF