۲۳ دانش‌آموز شهید و ۲۰ نفر دیگر در حادثه تروریستی کرمان مجروح شدند


تهران – ایرنا – مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران گفت: ۲۳ دانش آموز در حادثه تروریستی کرمان شهید و ۲۰ دانش‌آموز دیگر مجروح شدند که حال تعدادی از مجروحان مساعد نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85345344/%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DB%B2%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD