۱۸ ملک آموزش و پرورش رأی هیات عالی مولدسازی را دریافت کرده است


تهران – ایرنا – رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: ۵۲۰ ملک در معرفی اولیه برای مولدسازی ثبت‌ شد که پس از بررسی به ۱۳۴ ملک رسید و اکنون در کمیته تخصصی مولدسازی ۲۱ ملک تأیید شد و ۱۸ ملک رأی هیات عالی مولدسازی را دریافت کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85347212/%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA