۱۲ تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه‌های ایران و تاتارستان منعقد شد


اصفهان – ایرنا – وزیر آموزش عالی جمهوری تاتارستان از امضای ۱۲ تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه‌های این کشور و ایران خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85387238/%DB%B1%DB%B2-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF