یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازدید از پایان نامه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران


تهران – ایرنا – ۴۴۱ هزار پایان‌نامه‌ و رساله‌ پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) را ۱۶۲ هزار کاربر، نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بار در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ دریافت کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85305984/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA