گردهم آمدن المپیادی‌ها در باشگاه دانش‌پژوهان جوان دلگرم‌کننده‌ است


تهران – ایرنا – دانش‌آموز المپیاد زیست شناسی و دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: احیای فضای باشگاه دانش‌پژوهان جوان و گردهم آمدن المپیادی‌ها برای دانش‌آموزان دلگرم کننده است تا در کنار هم مطالعه و آزمایشات لازم را در زمینه‌های علمی انجام دهند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85377420/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87