کمک داور ویدئویی ایران ساخت آماده بهره‌برداری در حوزه فوتبال


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور گفت: کمک داور ویدئویی ایران ساخت از جنبه تکنولوژیکی و فناورانه تکمیل شده و آماده بهره برداری در حوزه فوتبال کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85387167/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84