کاهش نرخ بازماندگان از تحصیل دوره متوسطه در خوزستان | معاون

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به کاهش نرخ بازماندگان از تحصیل در دوره متوسطه در خوزستان، گفت: در حوزه بازماندگان از تحصیل، – ایسنا/خوزستان معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به کاهش نرخ بازماندگان از تحصیل در دوره متوسطه در خوزستان، گفت: در حوزه بازماندگان از تحصیل، نرخ ترک تحصیل در دوره متوسطه دوم از 4.

17 به 2.

45 رسیده و  به میزان 1.

72 کاهش یافته است.

امین برملا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به عملکرد معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان، اظهار کرد: در حوزه نظارت بر مدارس بزرگسالان، آموزش و پرورش خوزستان موفق شده است بین 31 استان رتبه 9 کشوری را کسب کند.

همچنین پژوهش سراهای استان خوزستان در عملکرد و ارزیابی موفق به کسب رتبه 12 کشوری شده اند.

وی با اشاره به ارتقای استان خوزستان در پوشش تحصیلی دوره دوم متوسطه، عنوان کرد: در حوزه بازماندگان از تحصیل، نرخ ترک تحصیل در دوره متوسطه دوم از 4.

17 به 2.

45 رسیده و به میزان 1.

72 کاهش یافته است.

پوشش تحصیلی نیز از 87.

23 درصد به 88.

13 درصد ارتقا پیدا کرده است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: با توجه به اهمیت توسعه عدالت آموزشی، معاونت آموزش متوسطه در برگزاری و نظارت بر کلاس های فوق برنامه در مدارس عادی دولتی نیز م

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021001901646954496/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86