چه رابطه ای میان دایناسورها و تکامل بشر وجود دارد؟


تهران- ایرنا- یک میکروبیولوژیست ادعا کرد: عصر استیلای دایناسورها تقریبا مسیر تکاملی پستانداران روی زمین را تغییر داد و تمرکز تکامل بجای زندگی طولانی بر تولیدمثل سریع قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85342476/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF