پیش‌نویس آیین‌نامه مسیر رشد معلمی، جایگزین سایر آیین‌نامه‌های فعلی می‌شود


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش گفت: پیش‌نویس آیین‌نامه مسیر رشد معلمی پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش جایگزین همه آیین‌نامه‌های فعلی در مورد توانمندسازی معلمان خواهد شد و به اعتقاد بنده یک انقلاب در کیفیت بخشی نظام آموزشی خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85378318/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C