پرداخت حقوق معلمان خردادماه

علی فرهادی، سخنگوی رسمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه از پرداخت حق الزحمه تدریس یا حق التدریس معلمان به… – علی فرهادی، سخنگوی رسمی وزارت آموزش …
منبع خبر: جالب تر
طبقه بندی اخبار: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030405918863001600/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF