پارک‌های علم و فناوری نقش ترویجی فناوری را جدی بگیرند


تهران- ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پارک های علم و فناوری غیر از وظایف اولیه، نقش ترویجی فناوری را جدی بگیرند و تور فناوری، امریه فناوری، پسادکتری فناوری، دستیار فناوری و همه این موارد را که به رفت و آمد دانشجویان به پارک ها منجر می شود، تسهیل کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85342322/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF