وزارت کشور از هیات‌های اندیشه‌ورز نخبگانی استان‌ها حمایت ویژه می‌کند


تهران – ایرنا – مشاور وزیر کشور با بیان اینکه اکنون به این واقعیت رسیده‌ایم که هیات‌ های اندیشه‌ورز نخبگانی گروه‌های جهادی هستند که پای حل مسائل کشور ایستاده‌اند، بر حمایت هرچه بیشتر وزارت کشور از هیات‌های اندیشه‌ورز نخبگانی در استان‌های مختلف به شکل ویژه تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85345845/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87