هدف اولیه تربیت، کشف استعدادهای قرآنی و انسانی است


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش گفت: مهمترین هدف آموزش و پرورش کشف استعدادهای قرآنی، معرفی آنها در قالب مسابقات و سرمایه گذاری بر روی آنهاست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85394716/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4