نمای هوشمند گرمایش و سرمایش ساختمان به همت محقق ایرانی اختراع و ثبت جهانی شد


تهران- ایرنا- مخترع کشورمان موفق به اختراع نمای هوشمند کلکتور تابشی تامین سرمایش و گرمایش ساختمان و ثبت جهانی آن شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85341706/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9