نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری ایران در جشنواره «علم پویا»


تهران- ایرنا- جشنواره «علم پویا» با مشارکت موزه ملی علوم و فناوری ایران، مرکز امور بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش، یونیسف، دانشگاه فرهنگیان و مدارس بین‌الملل، تطبیقی و اتباع به میزبانی مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85385437/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7