نجف اشرف؛ میزبان اولین شعبه دانشگاه تهران در عراق


تهران- ایرنا- رییس دانشگاه تهران گفت: قرارداد همکاری بین دانشگاه تهران و هلدینگ بین‌المللی در عراق به منظور ایجاد و گسترش شعبه‌های دانشگاه تهران در این کشور منعقد شد که بر اساس آن اولین شعبه دانشگاه تهران در عراق در شهر نجف اشرف دایر می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85344260/%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82