نتایج یک‌ پژوهش درخصوص «آزمون‌های نهایی»

 نتایج یک‌مطالعه پژوهشی درباره آزمون‌های نهایی در نظام ۳-۳-۶  نشان می‌دهد؛ در سوالات این آزمون‌ها به سطوح بالای حیطه‌های شناختی توجه شده است.

به گزارش ایسنا، یافته‌های این مطالعه که در دبیرخانه راهبری کشوری درس «فیزیک» باهدف بررسی میزان دشواری و همپوشانی سوالات آزمون‌های نهائی درس فیزیک با محتوای رسمی انجام شده است؛ نشان می‌دهد که سوالات آزمون‌ها، همپوشانی بسیار بالایی با محتوای رسمی دارند و سهم سوالاتی که به طبقه‌های بالای حیطه‌های شناختی تعلق دارند در نوبت‌های اخیر طور معنی دار، افزایشی شده است.

این پژوهش که از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی-اکتشافی و از منظر طرح تحقیق، پس رویدادی است، نشان داد که توجه و استفاده از رویکرد یادگیری مفهومی باهدف ارتقای سطح نمرات در آزمون‌های نهائی به صورت معناداری بر رویکرد یادگیری کپسولی برتری دارد.

به عبارت دیگر برای کسب سهم بالاترسوابق تحصیلی، مطالعه و یادگیری پایدار مفاهیم کتاب درسی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112518103/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C