نتایج ارزیابی تطبیقی ارتقای اعضای هیأت علمی ۱۰ دانشگاه دنیا


تهران- ایرنا- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح نتایج یک مطالعه تطبیقی از روند بررسی درخواست ارتقای اعضای هیأت علمی در هیأت ممیزه ۱۰ دانشگاه مشهور دنیا گفت: روند بررسی پرونده‌های ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران سه مرحله‌ای است در حالی که این روند در ۱۰ دانشگاه مورد مطالعه به‌صورت یک‌ مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای انجام می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85307994/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7