مهلت پذیرش بدون آزمون دانشجوی ارشد در دانشگاه علامه تمدید شد

مهلت پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون برای سال تحصیلی ۱۴۰۴_۱۴۰۳ (سهمیه استعدادهای درخشان) دانشگاه علامه طباطبائی تمدید شد.

به گزارش ایسنا، فراخوان پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه علامه‌طباطبائی در رشته‌های مختلف برای سال تحصیلی ۱۴۰۴_۱۴۰۳ (سهمیه استعدادهای درخشان) منتشر شد و این دانشگاه طبق آیین‌نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی‌ارشد» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، از میان برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته (دوره‏‌های روزانه و شبانه) با شرایط مشخص شده، برای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴_۱۴۰۳ در دوره روزانه کارشناسی‌ارشد در رشته‌های مختلف  دانشجو می‌پذیرد.

دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی سال تحصیلی ۹۷-۹۸ که پس از شش نیم سال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم از کل واحدهای درسی دوره، به لحاظ میانگین کل، جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی از مجموع دوره های روزانه و شبانه خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال ۸ نیمسال طبق سرفصل درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی دانش آموخته شوند می توانند در این فراخوان ثبت نام کنند.

دانشجویانی که در طول شش نیم سال دانش آموخته شوند باید به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل ۸ نیم سال دانشجویان هم رشته و غیرهم ورودی خود جزءپانزده درصد برتر باشند. قید هم رشته و غیر هم ورودی در گواهی دانشگاه مبدا الزامی است.

حداقل میانگین کل تا پایان نیم سال ششم برای کلیه رشته های تحصیلی متقاضیان سایر دانشگاه ها ۱۷ بوده و متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ از مقطع کارشناسی خود فارغ التحصیل شوند.

دانشجویانی که دارای هرگونه محکومیت انضباطی از شورای انضباطی دانشگاه یا وزارت عتف با هر درجه و عنوان باشند، امکان ورود به مقطع بالاتر از طریق سهمیه استعداد درخشان را ندارند، و دانشگاه مختار است در صورت اطلاع از آن در هر مرحله از ثبت نام، پذیرش، تحصیل و حتی فراغت از تحصیل با دانشجو مطابق ضوابط و مقررات برخورد کند.

پذیرش از میان دانشجویان واجد شرایطدانشگاههای دولتی انجام میگیرد، لذا به تقاضای سایردانشجویان دانشگاههایغیردولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، پردیس خودگردان، پردیس بین الملل، پیام نور، علمی – کاربردی و دوره های نیمه حضوری، غیرحضوری، مجازی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نمی شود.

مدارک تحصیلی کلیه متقاضیان توسط کمیته منتخب گروه آموزشی رشته های ذیربط مورد بررسی قرار می گیرد و دانشجویانی که موفق به کسب حد نصاب لازم ۵۰ درصد از کل امتیاز شوند، به ترتیب اولویت و در چارچوب ظرفیت پذیرش مصوب، پذیرش خواهند شد.

گزینش نهایی متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی ارشد با لحاظ کردن معدل شش نیم سال داوطلب به نسبت ۶۰و نمره ارزیابی اساتید گروه آموزشی مربوطه به نسبت  ۴۰ محاسبه خواهد شد.

رتبه نهایی داوطلب برای پذیرش صرفاً پس از اعمال ضریب معدل شش نیمسال داوطلب ۴۰ نمره ارزیابی اساتید مشخص و اعمال خواهد شد. لذا رتبه های دانشجویان در لیست اولیه ۱۵ درصد برتر ملاک پذیرش نهایی نمی باشند.

ارزیابی گروه های آموزشی به دو شیوه انجام خواهد گرفت؛ روش اول بررسی مدارک، مستندات ارائه شده و نمرات دانشجویان و روش دوم برگزاری مصاحبه در صورت تشخیص گروه آموزشی رشته مورد تقاضای داوطلب. به عبارت دیگر انتخاب روش بررسی و امتیازدهی به پرونده های متقاضیان از بین دو روش مذکور روش ارزیابی مدارک و مستندات و شیوه مصاحبه در اختیار گروههای آموزشی و به تشخیص آنها است.

پذیرش دانشجویان غیرایرانی، ایرانی انتقالی از دانشگاههای خارج از کشور و دانشجویانی که مدرک کارشناسی خود را از دانشگاههای خارج از کشور اخذ کرده اند و دانشجویانی که بدون آزمون به دوره کارشناسی راه یافته اند و دانشجویان کارشناسی ناپیوسته، با استفاده از ضوابط این فراخوان امکان پذیر نیست.

متقاضیان فوق تا روز شنبه  ۱۶ دی ماه فرصت دارند در رشته های بدون آزمون ارشد دانشگاه علامه طباطبائی شرکت کنند.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101308872/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF