مهلت ثبت‌نام نخبگان در شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی تمدید شد


تهران – ایرنا – مهلت ثبت نام در فراخوان جذب نخبگان و استعدادهای‌برتر در شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی تمدید شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85383018/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF