مطالعه ترومای کودکی تنظیم مجدد مغز را فاش کرد


تهران – ایرنا – یک مطالعه مغز درباره ترومای دوران کودکی فاش کرده است که این مساله (تروما) چگونه بر رشد تاثیر می‌گذارد و مسیرهای حیاتی را تنظیم مجدد می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85380981/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF