مسائل حقوقی روش‌های جدید درمان ناباروری راه‌کار فقهی دارد


تهران- ایرنا- عضو گروه اخلاق و حقوق پزشکی پژوهشگاه رویان گفت: مسائل حقوقی روش‌های جدید درمان ناباروری راه‌کار فقهی دارد و باید از فتاوای فقهی راه‌ کارها را استخراج کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85344626/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF