«مرکز ملی ایجاد فناوری های کوانتومی» در کشور راه اندازی می شود.


تهران – ایرنا – دانش بانیان معاون علمی، فناوری و اقتصادی رئیس جمهور از راه اندازی «مرکز ملی ایجاد فناوری های کوانتومی در کشور» در آینده نزدیک خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85443131/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF