مردم در همه لحظات سخت کنار انقلاب اسلامی ایستاده‌اند


تهران – ایرنا – رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۲ بهمن را نمود پیروزی بزرگ مردم بر طاغوت زمان توصیف کرد و گفت: ملت ایران در همه لحظات سخت کنار انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85383637/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF