مردم در حکمرانی شبکه‌ای، در ارزیابی مدیران و کارمندان نقش دارند


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:‌ در حکمرانی شبکه‌ای مردم در ارزیابی مدیران و کارمندان نقش ایجابی دارند؛ چرا که در حکمرانی ولایی نقش حداکثری مردم مدنظر است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85347972/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF