محققان یک ماده شیمیایی جاذب «دی‌اکسید کربن» کشف کردند


تهران– ایرنا– دانشمندان ادعا کرده‌اند که ماده شیمیایی پروکسید وانادیوم به جذب و مهار دی اکسید کربن از جو یاری می‌رساند و می تواند در مبارزه با تغییرات اقلیمی نقش مهمی داشته باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85386773/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF