محققان ایرانی برای حضور در آزمایشگاه‌ سنکروترون حمایت می‌شوند


تهران- ایرنا- رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری با اشاره به اهمیت اقدامات ترویجی برای آشنایی بیشتر دانشگاه‌ها با برنامه اعزام محققان ایرانی به آزمایشگاه‌های سنکروترونی دنیا گفت: این مرکز تعاملات از حضور محققان ایرانی در این آزمایشگاه‌های پیشرفته حمایت می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85382902/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF