مجتمع کارآفرینی بانوان در دانشگاه حضرت معصومه ساخته می شود


تهران- ایرنا- دانشگاه حضرت معصومه(س) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امضای تفاهم نامه، عملیات اجرایی فاز اول مجتمع کارآفرینی بانوان در این دانشگاه را آغاز کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85426937/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B3-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF