فرصت سه ماهه مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان برای شرکت های زیان ده


تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق پس انداز فرهنگیان به شرکت های زیان ده این صندوق مهلت سه ماهه داد تا برنامه های عملیاتی جامع خود را برای غلبه بر زیان و رسیدن به سودآوری پایدار ارائه کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85389471/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87