فراخوان بنیاد ملی نخبگان برای دو طرح پسادکتری منتشر شد


تهران- ایرنا- بنیاد ملی نخبگان فراخوان بهره‌مندی از طرح تسهیلات پسادکتری (طرح شهید دکتر چمران) و پذیرش محقق پسادکتری برای همکاری دانش‌آموختگان مقطع دکتری با سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح را منتشر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85382885/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF