فراتر از فیزیک کلاسیک؛ دانشمندان حالت جدیدی از ماده کشف کردند


تهران – ایرنا – محققان بین‌المللی موفق به شناسایی یک حالت جدید از ماده شدند که ویژگی آن وجود یک پدیده کوانتومی موسوم به «جریان دستوار» (کایرال) است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85385568/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF