طاهری گراوند رییس پارک علم و فناوری لرستان شد


تهران – ایرنا -وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی «امین طاهری گراوند» را به مدت چهار سال به عنوان رییس پارک علم و فناوری استان لرستان منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85347984/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF