صحرایی: شکوفایی آینده هر جامعه به میزان منزلت معلمان است 


تهران- ایرنا- وزیر آموزش و پرورش گفت: شکوفایی آینده هر جامعه به میزان منزلت معلمان است و هرچقدر شأن معلم بالاتر باشد، آینده درخشان‌تر برای دانش‌آموزان رقم خواهد خورد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85380397/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA