صحرایی: باید گفتمان تربیت معلم در جامعه شکل گیرد


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان نرم افزار تربیتی آموزش و پرورش است، گفت: باید گفتمان تربیت معلم در جامعه شکل گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85386838/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF