شناسایی ساده‌تر یکی از موادخطرناک برای محیط‌زیست با استفاده از نانوذرات


تهران – ایرنا – یک گروه تحقیقاتی با استفاده از نوعی پلیمر و نانوذرات حسگری ساخت که ترکیبات نیتروآروماتیک که از مواد خطرناک برای محیط‌زیست است را آسان‌تر شناسایی می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85339847/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2