ساخت چند هزار خوابگاه دانشجویی به زودی آغاز می شود


تهران – ایرنا – سخنگوی رسمی و دبیر شورای دولت با اشاره به اینکه ساخت مسکن برای متاهلین یکی از دغدغه های دانشجویان است، از آغاز ساخت چند هزار مسکن برای دانشجویان متاهل به زودی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85388721/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF