ساخت روزانه ۸ مدرسه در دولت سیزدهم


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش گفت: میانگین ساخت هر روز ۸ مدرسه در دولت سیزدهم که ۶۰ درصد آن نیز در مناطق روستایی است، نشان دهنده نگاه عمیق و راهبردی دولت به مجموعه نظام تعلیم و تربیت دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85379883/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85