زمان واریز حقوق و عیدی برای بازنشستگان آموزش و پرورش

به دلیل عدم واریز وجوه مزبور توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی امکان صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان مشمول از سوی این صندوق میسر نبوده است. – فیضی نژاد با بیان اینکه با پیگیری های متعدد صندوق بازنشستگی کشوری و واریز کسور مربوطه از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، …
منبع خبر: کارگزین خبر
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021122281003087872/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%C2%AB%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%C2%BB-%D9%88-%C2%AB%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C%C2%BB%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4