رتبه بندی معلمان جدید طبق قانون بررسی می شود


تهران – ایرنا – سخنگوی آموزش و پرورش گفت: سامانه طبقه بندی معلمان جدیدالورود هم اکنون فعال شده است و آنها می توانند مدارک خود را برای تایید مطابق قانون بارگذاری کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85398350/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF