راه‌اندازی کارشناسی حرفه‌ای رشته «طراحی و توسعه برند» در دانشگاه علمی کاربردی


تهران- ایرنا- دوره کارشناسی حرفه‌ای رشته «طراحی و توسعه برند» با تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85376915/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87