رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت امیربانو کریمی را تسلیت گفت


تهران- ایرنا- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی درگذشت امیربانو کریمی (امیری فیروزکوهی) استاد پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی را تسلیت گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85340237/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA