رآکتوری که مبنای همکاری علمی روسیه و ایران خواهد شد


مسکو- ایرنا- معاون مرکز تحقیقات ملی کورچاتوف روسیه گفت: پروژه راکتور هسته‌ای تحقیقاتی PIK روسیه که ایران به آن پیوسته است، مبنای همکاری علمی و فناوری مسکو و تهران خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85307297/%D8%B1%D8%A2%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF