دولت اسپانیا: به «دیکتاتوری مقالات» پایان می‌دهیم


تهران – ایرنا – دولت اسپانیا قصد دارد شیوه ارزیابی محققان دانشگاهی را تغییر دهد و مقاله‌محوری را به حاشیه براند؛ هدف این است که استفاده از طیف وسیع‌تری از خروجی‌های تحقیقاتی و علمی برای این منظور در دانشگاه‌های دولتی مدنظر قرار گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85308524/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85