دستور وزیر علوم برای تدوین طرح تسهیل رفت و آمد نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور


تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مرکز همکاری های علمی بین المللی این وزارتخانه دستور داد با همکاری بنیاد ملی نخبگان و سایر دستگاه‌های مرتبط، نسبت به تدوین طرح های تسهیل رفت و آمد نخبگان به داخل کشور و ارائه مشوق برای بازگشت آنها اقدام و برای تصویب در نشست آتی کارگروه علمی شورای ایرانیان خارج از کشور ارائه کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85384797/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C