دانشمندان یک “دوقلوی دیجیتالی” از زمین را برای شبیه سازی بلایای طبیعی ساخته اند


تهران – ایرنا – گروهی از محققان هواشناسی ایتالیا با کمک سازمان فضایی اروپا یک جفت دیجیتالی برای مدلسازی کامپیوتری و شبیه سازی رویدادهای اقلیمی حوزه مدیترانه ساختند که در آینده می تواند به الگویی برای شبیه سازی دقیق آب و هوا تبدیل شود. پدیده های آب و هوایی کل سیاره زمین.

منبع: https://www.irna.ir/news/85410357/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF