دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان به جمع شهدا پیوست


تهران- ایرنا- سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: فائزه رحیمی ورودی سال ۱۴۰۰ رشته مشاوره گرایش امور تربیتی، دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان در حادثه تروریستی کرمان به جمع شهدا پیوست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85343486/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA