دانش‌آموزان المپیادی با اعمال امتیاز معدل در کنکور ضربه می‌خورند


تهران – ایرنا – معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان گفت: با تغییر شیوه آزمون سراسری و اعمال امتیاز برای معدل پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور بخش زیادی از فعالیت‌های فوق برنامه و پژوهشی دانش آموزان المپیادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به آنها ضربه می‌زند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85380201/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF