دانش‌آموخته صنعتی اصفهان برنده «جایزه بین‌المللی آنالیز تابعی» شد


اصفهان – ایرنا – دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان برنده چهاردهمین دوره «جایزه بین‌المللی آنالیز تابعی ۲۰۲۴» انتخاب و معرفی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85380437/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C